top of page

תקנון

תקנון אתר
סמארט ספייס תכנון ועיצוב פנים, ע.מ. 558257127 להלן: ("נותן השירות") הינו הבעלים של "SMARTSPACE ONLINE" אשר בכתובת: www.smartspace-online.com  (להלן: "האתר") אשר מציג את השירותים הניתנים על ידי נותן השירות ומעמידם לרשות המשתמשים באתר (להלן: "השירותים").


בכל שאלה או הבהרה או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות לקוחות בטלפון: ___________ או בדואר אלקטרוני: _______________.


כללי

 1. תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש על ידך באתר וכן על כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין נותן השירות. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בעיון רב.

 2. גלישה באתר או רכישת השירותים המוצעים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 3. נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת. באחריותך להתעדכן מעת לעת.

 4. עלות השירות הינה בהתאם לחבילה המתאימה )בהתאם לגודל הנכס( ושנבחרה על ידך וכוללת מע"מ על פי דין.

 5. נותן השירות עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי נותן השירות לא ישא באחריות כלשהיא הנובעת מאלה או קשורה לאלה.

 6. רישומי המחשב של נותן השירות בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונותן של פעולות המשתמשים באתר.

 7. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 8. כותרות הפרקים הינם לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

 9. נותן השירות לא יהיה אחראי, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי )לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה,( כלפיך או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או מאי תקינותו או נזק למחשבך או מידע המאוחסן במחשבך או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי לבין אם הנזק אינו צפוי והנך מצהיר בזאת כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר או בשירותים.

 10. שימוש באתר מהווה הסכמה להיות קשור ולפעול ע"פ התנאים המפורטים בתקנון זה. במידה וקראת תנאים אלו ואינך מסכים להם אנא הפסק מיד כל שימוש באתר.

 11. המשתמשים באתר מסכימים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותם האישית וסיכונם הבלעדי. נותן השירות, הגופים המסונפים לו, עובדיו, אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או נטול טעויות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע שיספקו באמצעות האתר.

 12. נותן השירות רשאי לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה. יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

 13. נותן השירות רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. נותן השירות רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 14. למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור באתר, יחולו הוראות תקנון זה.

 15. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד. בנוסף, ידוע לך כי האמור בתנאי שימוש אלה הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981ולתקנותיו. 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות באתר

 1. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

 2. עליך חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. הינך אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלך. נותן השירות לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנותך בשמירה על הסיסמא שלך.

 3. הינך מצהיר בזאת כי הינך בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה) בהתאם לדין.

 4. רכישת שירותים תתבצע על ידך באמצעות בחירת החבילה הרצויה והמתאימה לגודל הנכס, מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר וכן העלאת תכנית מלאה ומפורטת של הנכס שתכלול את הפרטים כפי שיופיעו בטופס ההזמנה (להלן "טופס ההזמנה"). יובהר, כי מילוי כל הפרטים והעברת תכנית מלאה ומפורטת מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

 5. נותן השירות מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כאמור מטה.

 6. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, עליך להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה במדויק וכן לספק לנותן השירות תכנית מלאה ומפורטת של הנכס שתכנונו דרוש, שתכלול את כל המידות והפרטים הדרושים לנותן השירות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים או לוקים בחסר, נותן השירות לא יוכל להבטיח שהשירותים יסופקו במועדם או בשלמותם. במקרה שהשירותים ינתנו בהתאם לפרטים שאינם נכונים או שאינם מדויקים ותרצה שיתוקנו תחויב בתשלום נוסף ובהתאם להצעת מחיר שתינתן על ידי נותן השירות באותה עת. לפיכך, מומלץ להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 7. עם ביצוע ההזמנה על ידך, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, תישלח אליך חשבונית מס בדבר אישור העסקה.

 8. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזנת בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי נותן השירות יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה.

 9. במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, תקבל הודעה מתאימה על כך ותתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

 10. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שנותן השירות אישר כי אכן קיבל את מלוא הפרטים הדרושים לו לצורך מתן השירותים. עם זאת, במידה ואין באפשרות נותן השירות לספק את השירות הנדרש לך, מכל סיבה שהיא, התמורה ששלמת תוחזר לך במלואה ולא תהיה לך כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לך או לצד ג.'

 11. יובהר כי נותן השירות יהיה זכאי שלא לאשר את הזמנתך מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במקרים בהם: 

  1. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

  2. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בנותן השירות, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו, עובדיו וספקיו של נותן השירות.

  3. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כל מדינה אחרת או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

  4. אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

  5. אם ישנו חוב כספי לנותן השירות או לצדדים שלישיים הקשורים עימו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

  6. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 12. לאחר שבוצעה הזמנה על ידך וניתנה הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, נותן השירות רשאי, אך לא חייב, להציג או לשלוח אליך עדכונים באמצעות חשבונך באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיו ומוצריו, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

 13. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את נותן השירות לספק את השירותים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל נותן השירות.

 14. אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה או אינה מכבדת את החיוב או שאין באפשרות נותן השירות לספק את השירות הנ"ל, נותן השירות יצור עמך קשר באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

הגבלת אחריות

 1. נותן השירות ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לך, המשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה ו/או הרכישה הספציפית.

 2. היה ונפלה טעות בתוכנית, במידות או בפרט/ים שסיפקת, לא יחייב הדבר את נותן השירות או מי מטעמו באחריות כלשהי. במקרה כאמור ובכפוף לתשלום תמורה בהתאם להצעת מחיר שתינתן על ידי נותן השירות באותה עת, ניתן יהיה לבצע תיקון הטעות ואספקת תכנית חלופית.

 3. בכל מקרה לא ישא נותן השירות באחריות כלשהי העולה על עלות ההזמנה שבוצעה על ידי המזמין וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 4. נותן השירות אינו אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש שיעשה על ידך בתוצרי השירות שנרכש, שלא בהתאם להוראות ומגבלות החוק ובאחריותך לבדוק ולוודא כי תוצר השירות ויישומו עומדים במגבלות החוק הרלוונטיות, לרבות אך לא רק, קבלת היתרי בנייה, חוות דעת מקצועיות מקונסטרוקטור, חשמלאי, אינסטלטור או בעל מקצוע רלוונטי אחר, אישורי עירייה וגופים רלוונטיים אחרים וכו.' בנוסף, יובהר כי על המזמין לוודא עם הקבלן המבצע כי מידות התוכנית תואמות את המידות בפועל. חוסר התאמה כאמור אינה באחריות נותן השירות אלא באחריות המזמין בלבד.

 5. נותן השירות לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים או כל תקלה אחרת.

 6. נותן השירות לא ישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליו באמצעות קישור או לינק. נותן השירות לא ישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו הבלעדי של נותן השירות בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תוצרי השירותים, הנתונים באתר וכל פרט הקשור להפעלתו.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תוכניות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של נותן השירות מראש ובכתב.

 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים באתר ובפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמת נותן השירות מראש ובכתב.

 4. השם "Smartspace Online" "סמארט ספייס אונליין" ו"סמארט ספייס תכנון ועיצוב פנים" וכן שם המתחם של האתר (domain name) סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של נותן השירות, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

 5. סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) המפורסמים על ידי נותן השירות באתר הינם רכושו של נותן השירות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתו.

 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותו הבלעדית של נותן השירות.

 7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, או לכל מטרה אחרת.

 8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 9. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

מדיניות פרטיות

 1. כדי להזמין שירותים, הנך מתבקש למלא את טופס ההזמנה ולספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכו'.

 2. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה או ההרשמה לאתר נעשית עפ"י רצונך ובהסכמתך. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתך למסירתם.

 3. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לנותן השירות לספק לך את השירותים. נותן השירות נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו או הנובעים מכוח עליון, נותן השירות לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 4. התשלום באתר מבוצע באמצעות Invoice4u. החברה רשאית לשנות את חברת הסליקה בכל עת ולשיקול דעתה.

 5. נותן השירות מתחייב לא לעשות שימוש בפרטיי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחות. נותן השירות יהיה רשאי לשלוח אליך באמצעות דואר אלקטרוני או דואר ישראל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר, מוצרים חדשים, פרסומות וכו,' אלא אם תודיע בכתב כי אינך מעוניין בכך.

 6. נותן השירות עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, נותן השירות אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי נותן השירות, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל נותן השירות או אצל מי מספקיו.

 7. נותן השירות לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צדשלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

סמארט ספייס תכנון ועיצוב פנים, ע.מ. 55825727 ("נותן השירותים") שמח להעניק לך שירותי תכנון פנים במסגרת החבילה שבחרת ("החבילה") וזאת בכפוף לתנאים המופיעים מטה ובתנאים הכלליים המופיעים באתר נותן השירותים (להלן יחד "ההסכם").

1 .פירוט השירותים:

1.1 בכפוף לתשלום מלוא התמורה ולקבלת מלוא הנתונים הנדרשים מהלקוח, כהגדרתם מטה, יספק נותן השירותים או מי מטעמו ללקוח את השירותים המפורטים מטה וזאת בהתאם לחבילה שנבחרה על ידי הלקוח ("השירותים"):

1.1.1 חבילת סילבר:

1.1.1.1 2 תכניות חלוקה חדשות- תכנון חדש למצב הקיים, בהתאם לאפיון השאלון והמגבלות של הנכס. תכניות החלוקה מתייחסות לחלוקה הפנימית של הנכס ,קירות פנים בלבד. שתי האופציות יכולות להיות שונות אחת מן השנייה או לחילופין עם חלוקה מסוימת משותפת. תכנון מטבח מפורט אינו נכלל. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.1.2 תכנית חלוקה צבעונית בדו מימד - תכניות החלוקה חדשות בגרסה צבעונית, על מנת לאפשר התמצאות קלה ומהירה. הצבעים והחומרים הנם להמחשה בלבד. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.1.3 מידות כלליות ציון מידות אורך ורוחב בלבד עבור כל חדר.

1.1.1.4 תכנית הצבת ריהוט אופטימלית - מיקום הריהוט בכל חלל נתון בהתאם לתכנון החדש. כל מידות הריהוט תואמות למידות המקובלות היום בשוק ולהנדסת אנוש נכונה. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.2 חבילת גולד:

1.1.2.1 2 תכניות חלוקה חדשות- תכנון חדש למצב הקיים, בהתאם לאפיון השאלון והמגבלות של הנכס. תכניות החלוקה מתייחסות לחלוקה הפנימית של הנכס ,קירות פנים בלבד. שתי האופציות יכולות להיות שונות אחת מן השנייה או לחילופין עם חלוקה מסוימת משותפת. תכנון מטבח מפורט אינו נכלל. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.2.2 תכנית חלוקה צבעונית בדו מימד - תכניות החלוקה חדשות בגרסה צבעונית, על מנת לאפשר התמצאות קלה ומהירה. הצבעים והחומרים הנם להמחשה בלבד. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.2.3 מידות מפורטות - ציון מידות מפורט עבור קירות פנימיים.

1.1.2.4 תכנית הריסה - תכנית מצב קיים על גביה יסומנו הקירות המיועדים להריסה בציון מידות. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.2.5 תכנית בנייה - מבטאת את מיקום קירות הפנים וחלוקת החלל החדשה בציון מידות ומרחקים. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.2.6 תכנית חשמל- אופן מיקום נקודות החשמל והתאורה בנכס. עבור כל נקודה תינתן מידת מרחק ומידת גובה מפני ריצוף. נקודות החשמל והאביזרים הנלווים לאותה נקודה (מפסק) יסומנו בסימול זהה. מקרא חשמל יצורף לתכנית החשמל. מיקום ארון החשמל ישאר במיקומו המקורי. תכנון נקודות חשמל במטבח אינו נכלל. קנ"מ 1:50 לביצוע.

1.1.2.7 תכנית אינסטלציה - אופן מיקום נקודות האינסטלציה והאביזרים הסופיים (אינטרפוצים) בחדרי האמבטיה, השירותים ואזור השירות. עבור כל נקודה תינתן מידת מרחק ומידת גובה מפני ריצוף. מיקום קופסאות ביקורת יקבעו על ידי איש מקצוע בשטח מטעם הלקוח. תכנון נקודות אינסטלציה וגז במטבח אינן נכללות. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.2.8 תכנית הצבת ריהוט אופטימלית - מיקום הריהוט בכל חלל נתון בהתאם לתכנון החדש. כל מידות הריהוט תואמות למידות המקובלות היום בשוק ולהנדסת אנוש נכונה. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.3 חבילת פלטינום:

1.1.3.1 2 תכניות חלוקה חדשות- תכנון חדש למצב הקיים, בהתאם לאפיון השאלון והמגבלות של הנכס. תכניות החלוקה מתייחסות לחלוקה הפנימית של הנכס ,קירות פנים בלבד. שתי האופציות יכולות להיות שונות אחת מן השנייה או לחילופין עם חלוקה מסוימת משותפת. תכנון מטבח מפורט אינו נכלל. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.3.2 תכנית חלוקה צבעונית בדו מימד - תכניות החלוקה חדשות בגרסה צבעונית, על מנת לאפשר התמצאות קלה ומהירה. הצבעים והחומרים הנם להמחשה בלבד. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.3.3 מידות מפורטות - ציון מידות מפורט עבור קירות פנימיים.

1.1.3.4 תכנית הריסה - תכנית מצב קיים על גביה יסומנו הקירות המיועדים להריסה בציון מידות. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.3.5 תכנית בנייה - מבטאת את מיקום קירות הפנים וחלוקת החלל החדשה בציון מידות ומרחקים. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.3.6 תכנית חשמל- אופן מיקום נקודות החשמל והתאורה בנכס. עבור כל נקודה תינתן מידת מרחק ומידת גובה מפני ריצוף. נקודות החשמל והאביזרים הנלווים לאותה נקודה (מפסק) יסומנו בסימול זהה. מקרא חשמל יצורף לתכנית החשמל. מיקום ארון החשמל ישאר במיקומו המקורי. תכנון נקודות חשמל במטבח אינו נכלל. קנ"מ לביצוע 1:50.

71.1.3.1 תכנית אינסטלציה - אופן מיקום נקודות האינסטלציה והאביזרים הסופיים (אינטרפוצים) בחדרי האמבטיה, השירותים ואזור השירות. עבור כל נקודה תינתן מידת מרחק ומידת גובה מפני ריצוף. מיקום קופסאות ביקורת יקבעו על ידי איש המקצוע בשטח מטעם הלקוח. תכנון נקודות אינסטלציה וגז במטבח אינן נכללות. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.3.8 תכנית הצבת ריהוט אופטימלית - מיקום הריהוט בכל חלל נתון בהתאם לתכנון החדש. כל מידות הריהוט תואמות למידות המקובלות היום בשוק ולהנדסת אנוש נכונה. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.3.9 כתב כמויות - טבלה המסכמת את סך ההכנות עבור הריסה |בניה | חשמל | אינסטלציה.

1.1.3.10 ליווי אישי לבחירת חומרים - סה"כ 2 ימים מרוכזים הכוללים: פגישת היכרות מקדימה בת שעה ולאחריה ליווי ל 2 אולמות תצוגה לבחירת סניטריה חיפויים וריצופים. פגישה נוספת לסגירת הזמנה אצל ספק נבחר. ליווי אישי מוגבל לאזור צפון עד מרכז (המיקום המדויק יהא לשיקול דעת נותן השירותים בלבד). הפגישות ייערכו בשעות העבודה המקובלות בימי חול (א-ה) בין השעות 9-17.

1.1.3.11 תכנית ריצוף - אופן הנחת הריצוף לכלל הבית. התוכנית כוללת סימון נק' התחלת ריצוף, מקרא ריצוף נבחר הכולל שם דגם ומידות אריח. קנ"מ לביצוע 1:50.

1.1.3.12 תכנית פריסת חפוי מקלחות ושירותים - אופן הנחת החפוי בקירות חדרים רטובים. התוכנית כוללת סימון נק' התחלת חפוי בכל קיר, סימון מיקום סניטריה קיימת, סימון אריחי דקור, מקרא חפוי נבחר הכולל שם דגם ומידות אריחים. קנ"מ לביצוע 1:25.

1.1.4 חבילת מטבח:

1.1.4.1 תכנית מבט על - תכנית בדו ממד.

1.1.4.2 חזיתות מטבח - אופן חלוקות ארונות המטבח וסוג הפתיחה דלת / מגירה / נשלף / קלאפה.

1.1.4.3 תכנית תלת ממד - 2 מבטים משתי נקודות מבט שונות.

1.1.4.4 תכנית נקודות חשמל - אופן מיקום נקודות החשמל בהתאם לתכנון החדש ומיקום מכשירי החשמל. לכל נקודה יצויין מרחק וגובה מפני ריצוף.

1.1.4.5 תכנית נקודות אינסטלציה - אופן מיקום נקודות אינסטלציה בהתאם לתכנון החדש. לכל נקודה יצוין מרחק וגובה מפני ריצוף.

1.1.4.6 תכנית משטח עבודה וחפוי קיר - מידות מפורטות למשטח עבודה, ציון עובי משטח רצוי , ציון מיקום כיריים וכיור.

1.1.4.7 מידות מפורטות - ציון מידות עבור כל חלקי נגרות המטבח.

1.1.4.8 חומרי הגמר לחזיתות המטבח, סוגי הפרזול יבחרו באופן עצמאי.

1.2 בכפוף לקבלת מלוא הנתונים מהלקוח, לשביעות רצון נותן השירותים, ובהתאם לאישור נותן השירותים על תקינות המידע וזאת תוך 3 ימי עסקים* ממועד קבלת מלוא הנתונים מהלקוח, יספק נותן השירותים ללקוח תוך 7 ימי עסקים* שתי תוכניות חלופיות ("התוכניות"). ידוע ללקוח כי התוכניות תישלחנה לכתובת הדוא"ל שסופקה על ידי הלקוח לעיל (באחריות הלקוח לעדכן את נותן השירותים ככל שיש שינוי בדוא"ל). הדפסת התכנית הנה באחריות הלקוח בלבד. * לצורך מניין "ימי עסקים" לא יחשבו ימי שישי ושבת, ערבי חג , ימי חג וחול המועד.

1.3 מובהר כי, נותן השירותים מספק את השירותים והתוכניות, כהגדרתם, בהתבסס על המידע והנתונים שסופקו לו על ידי הלקוח ועל כן מובהר כי נותן השירותים אינו נושא בכל אחריות למידע ולנתונים, או כל חלק מהם, שסופק על ידי הלקוח ואת התאמתם למצב הקיים בשטח ולתוכניות שהתבססו על האמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לרוב יש פער/ים בין המידע והנתונים שיש ללקוח לבין המצב הקיים בפועל בשטח ועל כן לרוב יהיה צורך בביצוע התאמות ותיקונים לתוכניות וזאת בהתאם למצב הנכס בפועל. כל תיקון שהלקוח יבקש מנותן השירותים לבצע בתוכניות ואשר נובע משגיאה או פער כאמור לעיל יחויב בתשלום בהתאם להצעת מחיר שתינתן על ידי נותן השירותים באותה עת.

2. התמורה: עלות החבילה הינה בהתאם לחבילה שנבחרה על ידי הלקוח (העלות הינה כוללת מע"מ) ("התמורה"). התמורה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד, כפי שיפורטו מטה ע"י הלקוח ("אמצעי התשלום"). מובהר ומוסכם כי התשלום עבור השירותים יתבצע במועד חתימת הסכם זה, למעט רכישת שירותים נוספים, כהגדרתם מטה, שהינם מעבר לחבילה שנבחרה על ידי הלקוח. מובהר כי, התשלום באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ישירות מול חברת הסליקה Invoice4u ולנותן השירותים לא תהיה כל אחריות בקשר עם ההתקשרות הנ"ל והאמור הינו באחריות הלקוח בלבד.

3 .לצורך קבלת השירותים מנותן השירותים, על הלקוח להעביר לנותן השירותים את התוכניות והנתונים הבאים וזאת בקנה מידה של 50:1 כשהן ערוכות באמצעות תוכנות אדריכליות ממוחשבות ולא משורטטות בכתב יד ("הנתונים"):

3.1 תכנית בניה עדכנית למצב קיים;

3.2 מידות מלאות וברורות לקירות פנים וחוץ;

3.3 מידות מלאות למפתחי חלונות ודלתות;

3.4 מיקום עמודים קונסטרוקטיביים וקורות;

3.5 מיקום ארון חשמל וארון תקשורת דירתי. בבתים בעלי מספר מפלסים נדרש ציון מיקום ארון חשמל ותקשורת קומתי.

4 .שירותים נוספים ושדרוגים:

4.1 הלקוח מבין כי חלק מהשירותים המוצעים על ידי נותן השירותים אינם חלק מן השירותים כהגדרתם לעיל ועל כן מתומחרים ונרכשים בנפרד, כדוגמאת "חבילת מטבח" וכיוצ"ב. מחיר כל שירות, יפורט בנפרד בהצעת מחיר שתינתן על ידי נותן השירותים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ("השירותים הנוספים").

4.2 משתמש אשר בחר באחת מחבילות סילבר / גולד ומעוניין לשדרג לחבילה מתקדמת ("החבילה המשודרגת")- יוכל לעשות זאת במהלך תקופה של עד 6 חודשים ממועד התשלום בגין החבילה הראשונה שרכש. מובהר כי, התשלום שבו יחויב הלקוח יהיה בגין ההפרש בין המחיר של שתי החבילות (הראשונה והמשודרגת), בזמן רכישת החבילה המשודרגת.

4.3 שימת ליבך כי, שרותי עיצוב פנים חלקיים, כגון ליווי לבחירת חומרים, ניתן לרכוש רק במסגרת חבילת פלטינום.

4.4 חבילת מטבח הנה חבילה עצמאית - תשלום על חבילת מטבח הנו ללא קשר לחבילות אחרות.

4.5 סבב תיקונים-הלקוח יצור קשר ויקבל הצעת מחיר מנותן השירותים.

5 .הלקוח מצהיר כי קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפי שפורסמו באתר והבין את תוכנם. הלקוח מצהיר כי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר, כפי שיהיו מעת לעת. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להתעדכן מעת לעת, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של נותן השירותים. הלקוח מצהיר כי הוא מבין שעל אחריותו להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים באתר, והוא מתחייב לעשות כן, ולפעול בהתאם להם.

6 .באפשרות הלקוח לבטל את התקשרותו בהתאם לטופס הזמנה זה בכפוף לאמור להלן:

6.1 נשלחה לנותן השירותים הודעת ביטול בכתב תוך 24 שעות ממועד שליחת ההזמנה לנותן השירות וככל שעשה כן יהיה הלקוח זכאי להחזר מלוא התמורה ששילם.

6.2 נשלחה לנותן השירותים הודעת ביטול בכתב לאחר 24 שעות ועד תום 72 שעות ממועד שליחת ההזמנה לנותן השירות וככל שעשה כן יהיה הלקוח זכאי להחזר מלא של התמורה ששילם בניכוי %10 מהתמורה.

6.3 לאחר תום 72 שעות ממועד שליחת ההזמנה לנותן השירות לא יהיה זכאי הלקוח להחזר התמורה, או כל חלק ממנה.

7 .יצירת קשר תעשה בטלפון או בדוא"ל.

bottom of page